Distelheide logo

Privacy-beleid

Natuurkampeerterrein Distelheide Natuurkampeerterrein Distelheide, gevestigd aan Stadsheidelaan 4, 7004JE, Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Natuurkampeerterrein Distelheide, Stadsheidelaan 4, 7004JE, Doetinchem, tel.: 0031615404236, www.distelheide.nl

F.H.P. Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurkampeerterrein Distelheide. Hij/zij is te bereiken via info@distelheide.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurkampeerterrein Distelheide verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@distelheide.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurkampeerterrein Distelheide verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde verwerkingen
Natuurkampeerterrein Distelheide neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurkampeerterrein Distelheide) tussen zit.
Natuurkampeerterrein Distelheide gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Wordpress is een Content Management Systeem (CMS) waarmee de website qua content en software beheerd kan worden. Dit CMS is beveiligd met een firewall. Ook heeft het naast mogelijkheden om statische content op te slaan, een reserveringsmodule waar websitebezoekers plaatsreserveringen kunnen plaatsen. Alle communicatie is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Statische gegevens worden via Google analytics/Google Tag manager verkregen en alleen gebruikt voor het verbeteren van de website en zoekresultaten. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet terug te voeren naar een persoon. De Google reviews laten meningen zien van personen die weten dat deze gegevens openbaar voor het publiek worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natuurkampeerterrein Distelheide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > bewaartermijn > reden
– Voor- en achternaam > 1 jaar > jaarafsluiting
– Adres > 1 jaar > jaarafsluiting
– Telefoonnummer > 1 jaar > jaarafsluiting
– E-mailadres > 1 jaar > jaarafsluiting
– Betalingsformulier > 7 jaar > Wettelijke administratieplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurkampeerterrein Distelheide verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurkampeerterrein Distelheide blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurkampeerterrein Distelheide gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurkampeerterrein Distelheide en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@distelheide.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Natuurkampeerterrein Distelheide wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurkampeerterrein Distelheide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@distelheide.nl

© Copyright 2022 - Distelheide B.V. - Op al het materiaal van de website rust copyright.